Dodatkowo.pl
Miętowa dolina

Regulamin

 1. Właścicielem portalu Dodatkowo.pl jest .
 2. Zasady korzystania z Portalu określa niniejszy Regulamin. 
 3. Ilekroć w Regulaminie użyte zostanie określenie Użytkownik należy przez to rozumieć osobę korzystającą z Portalu.  Może nią być osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób prawnych czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel. W przypadku działania bez umocowania lub z przekroczeniem uprawnień wynikających z umocowania, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich należności wynikłych wskutek takiego działania.
 4. Za korzystanie z Portalu uważa się wyszukiwanie i zamieszczanie ogłoszeń, gromadzenie danych o ogłoszeniach a ponadto gromadzenie danych o  firmach i ich ofertach oraz gromadzenie innych pomocnych informacji.  
 5. Korzystając z Portalu Użytkownik akceptuje tym samym wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że będzie ich przestrzegał.  
 6. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, podając je do wiadomości poprzez opublikowanie ich na Portalu.
 7. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 8. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z obowiązującymi cenami zawartymi w cenniku.
 9. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez Portal a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Portalu oraz jego partnerów biznesowych. Administratorem danych jest właściciel Portalu.
 10. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Portal, do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Portalu.
 11. Portal nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność danych znajdujących się na Portalu oraz za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz wpisów dotyczących firm i ich produktów. Na Użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia wiarygodności oferty. 12. Pełną odpowiedzialność za treść ogłoszenia i wpisów dotyczących firm i ich produktów ponosi Użytkownik który je umieścił.
 12. Portal nie bierze ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Użytkownika w wyniku użytkowania Portalu lub wykorzystania informacji w nim zawartych.
 13. Ogłoszenie Użytkownika zostanie zamieszczone w Portalu najpóźniej w terminie 48 godzin od chwili otrzymania jego treści lub w przypadku ogłoszeń płatnych najpóźniej w terminie 48 godzin od chwili dokonania zapłaty.
 14. Zabronione jest umieszczanie na Portalu ogłoszeń lub jakichkolwiek innych wpisów sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego i z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 15. Portal zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia ogłoszenia lub oferty bez obowiązku informowania o tym Użytkownika, a w szczególności Portal zastrzega sobie prawo nieumieszczania ogłoszeń sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego i z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce. W przypadku zaistnienia w/w sytuacji dotyczącej ogłoszenia za które Użytkownik dokonał płatności – wszelkie opłaty nie podlegają zwrotowi.
 16. Portal zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania pracy serwisu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek czasowego przerwania pracy serwisu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2013 r.
Realizacja: GreenFly Agencja Reklamowa